این مطلب جالب به نظرم اومد گفتم بذارم

به سلامتی خیاطی که نمیدونه دل تنگشو کجا ببره!

به سلامتی اونایی که هیچوقت نیستن اما یه لحظه هم فراموش نمیشن!

به سلامتی کسی که "تصور" نبودنش، تلخترین "واقعیت" زندگی آدمه...

به سلامتی اونایی که نیستن اما نیاز بودنشون همیشه حس میشه...