دوستای گلی دارم که بی نهایت گلن  ،دوستایی دارم که شبیه حرفاشون هستن  مثل دوست واقعی واقعین ،اصلا فقط به فکر خودشون نیستن دوستشونو فقط به خاطر خودش میخان نه موقعیت و پول و ..... خوشحالم دوستای واقعی دارم که با هیچی تعویض نمیشن چون ارزش دوست و دوستی و عشق با پولو موقعیت شغلی و ..... عوض نمیشه و سنجیده نمیشه ،من خودم اینجوریم اگه سر دوستم درد بیاد دلم درد میاد هیچوقت بی تفاوت نیستم هیچوقت ،قدر دوستامو و محبتاشونو میدونم قلبون دوستای گلمقلبماچبغل