آدمیزاد هرگز نمی فهمد که تا چه اندازه عاشق است،

مگر زمانی که بکوشد دیگر عاشق نباشد