نمیتوانی به کسی بگویی  از دوست داشتن یک نفر خودداری کند

دوست داشتن با چیزهای دیگر خیلی فرق میکند....