همیشه هنگام خداحافظی 

همه چیز جان میگیرد و زنده میشود