یکی بود یکی نبود،اونی که بود ،اون که بود تو بودی اون که تو قلب تو نبود من بودم

یکی داشت یکی نداشت، اون که داشت تو بودی اون که جز تو کسی رو نداشت من بودم

یکی خواست یکی نخواست، اون که خواست تو بودی اون که نخاست از تو جدا بشه من بودم

یکی رفت یکی نرفت،اون که رفت تو بودی اون که جز تو  دنبال هیشکی نرفت من بودم

 

 

جمله ای که قلب ادمو درد میاره