به خوابم می آید 

 

هر شب 

 

هر شب 

 

معشوق دیرینه.

 

...

 

وقتی صدای خودم را حتی 

 

تشخیص نمی دهم ،

 

به او بگویید 

 

قلبم 

 

بیشتر از شمعدانی های قدیمی اش 

بیقرارست