کاش

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده ام

بیدارم کنی و بگویی

چیزی نیست 

خواب می دیدی