گاه گاهی سفر کن

 

 

 

به حوالی دلت،

 

 

 

شاید خاطره ای

 

 

 

منتظر لمس نگاهت باشد