روزگار "دو چیز با ارزشو" از ما می گیره : 

 

"دوستهای خوب" 

و 

"روزهای خوب" 

 

ولی هیچ وقت 

نمیتونه "یه چیزو" از ما بگیره ...

 

"روزهای خوبی" که با "دوستهای خوب" گذشت ... !!!