گاهی ادمی چه دلتنگ میشود برای کسی که با دل و جان دوستش دارد ولی نیست که دلتنگیش رفع شود