انقدر دوسش دارم که حتی اگر بهم نرسیم 

رو به دنیا وا میستم ومیگم آهای دنیا 

چیه خوشحالی ولی هنوز هم یه تار موشو 

به تمومه تو وادمات نمیدم