پاک ترین هوای دنیا...

همان لحظه ای است...

که دلهایمان هوای هم را

میکند...!!!