میان تمام نداشتن ها دوستت دارم

نمیبینمت ولی دوستت دارم...!

وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم، ولی دوستت دارم....!

وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن  کم دارم ،ولی دوستت دارم...!

آری همه ی وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها و باز هم با تمام وجودم

«دوستت دارم»»