به نام دلگشا خوند

منو به خونه گرم دلش برد

دلو عاشقسرا خوند

همون که کوچه بن بست عشقو

به نام دلگشا خوند

منو به خونه گرم دلش برد

دلو عاشقسرا خوند

تو اون کوچه که اسمش که دلگشا بود

دلم تنگ کسی هست

تو اون خونه که اسمش عاشقسرا بود

دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست…

بخون آوازکی تو شور و دشتی . که دل پر شوره امشب

یکی تو صحنه یادم نشسته . که از من دوره امشب

به زیر گنبد آبی احساس . یکی بود و یکی هست

قسم به قصه های عاشقونه . دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست