چقدر من دیدنت را دوست دارم

در خواب

در غروب

در همیشه ی هر جا

هرجایی که بتوان تو را دید

صدا کرد

و از انعکاسِ نامت کِیف کرد !

چقدر من

دیدنِ تو را دوست دارم ...