امروز روز مادر است یک فرشته زمینی،که زبان توان گفتن وصفش را ندارد ،ما امسال چون زنداییم فوت کرده به احترام خانواده داییم روز مادر و جشن نمیگیریم کمی اهسته خوشحال باشیم شاید کسی دلش برای مادرش تنگ شده باشد،خدا همه مادرهارو سالم سلامت نگه دارد و همه مادرایی رو هم که پیش خانوادشون نیست و از بینشون رفتن روحشون شاد باشه