خدایا خدایا خدایا تو این دنیای بزرگت پوسید این دل

میخواستیم میخواستیم میخواستیم مثل این روز و نبینیم

که دید این دل

ناز اون بلای اون حسرت دل عذاب عالم

هر چی باید همه کمتر بکشن

ما کشیدیم این دل

زندگی میگن بهای زنده هاست اما خدایا

بس که ما دنبال زندگی دویدیم برید این دل

وای بر ما وای بر ما خبر از لحظه ی پرواز نداشتیم

 تا میخواستیم لب معشوق رو ببوسیم پرید این دل

زندگی قصه ی تلخیست که از آغازش 

بس که آزرده شدم چشم به پایان دارد

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت

دنبال هم امروز و فردا گذشت

 

دل میگه باز فردا رو از نو بساز

ای دل غافل دیگه از ما گذشت

 

 

زندگی میگن بهای زنده هاست اما خدایا

بس که ما دنبال زندگی دویدیم برید این دل

زندگی میگن بهای زنده هاست اما خدایا

بس که ما دنبال زندگی دویدیم برید این دل 

 خدایا خدایا خدایا تو این دنیای بزرگت پوسید این دل

میخواستیم میخواستیم میخواستیم مثل این روز و نبینیم

که دید این دل

ناز اون بلای اون حسرت دل عذاب عالم

هر چی باید همه کمتر بکشن

ما کشیدیم دل