گاهی برای محبت کردن، لازم نیست “چیزی بدهی”….

 

کافی است ” گوش بدهی به حرف دوستانت 

.............

همه چشم اندازها وقتی زیباست 

که نمره ی عینک مهربانی شما 20 باشد

...........

.بهترین خدمتی که می توانید به دیگران بکنید

 

این نیست که داشته های خود را با آنها قسمت کنید

.............

 

 

بلکه  داشته های آنها را به آنها بنمایانید