بیاموز:

دوست بدارم کسانی را ، که دوستم ندارند

عشق بورزم به کسانی ، که عاشقم نیستند

محبت کنم به کسانی ، که محبتی در حقم نکردند

بگریم با کسانی ، که هرگز غمم را نخوردند

و بخندم با کسانی ، که هرگز شادیهایشان را با من قسمت نکردند.