یه خبری شنیدم خیلی ناراحت شدم،البته نمیشناختم اما ظاهرا طرف تا فهمیده جشن عقد نامزدشه خودکشی کردنگراننگرانبمیرم برا دل خونت که چی گذشت اون لحظه بهت ،هر کسی نمیفهمه دل خونشو،این شعرو تقدیم به همه عاشقایی که همچین خبری از بی مهری عشقشون شنیدن،روحش شاد

شور ماهی ،شور ماهی ،شور ماهی شوره یار،حیف ته جوانی،تنه بخت چه کوره یار

شور ماهی ،شور ماهی،شور ماهی شوره یار، حیف ته جوانی،تنه بخت چه کوره یار

مسلمونون مره ندومه چیه یار،قبولی مه دل ندومبه کیه یار،قبولی مه دل غریب کیجا یار

کیجا مره خانه شماره چیه یار، شور ماهی، شور ماهی، شور ماهی شوره یار، حیف ته جوانی،تنه بخت کوره یار

دو تا اهو بیمی دیمی بیابونه،ای بانو بانو جانه،

دو تایی چرخ زومی گرد جهونه، ای بانو بانو جانه

اخر همدیگه ره گوم هاکردمی گوم، ای بانو بانو جانه

نماشونه سره،بلبل دار سره، مه دل هایته پره، ای بانو بانو جانه، ای بانو بانو جانه

شو و روز هی تسه زمه ناله یار، ای بانو بانو جانه

دل من تنگ بیه، دربونه پاره یار، ای بانو بانو جانه

چنه من هارشمه کیجا ته عکسه یار، ای بانو بانو جانه

دلبر ته قشنگ چشه بلاره یار، ای بانو بانو جانه

نماشونه سره،بلبل دار سره،مه دل هایته پره،ای بانو بانو جانه، ای بانو بانو جانه