دوستم ترکیه هستن رفتن مسافرت و عده ای از دوستانش کشته شدن واقعا نگرانشم خیلی البته زنگ زده خوبه امیدوارم همه خوب باشنو سالم برگردن😢😢😢😢😢

پی نوشت: 13بعداظهر