میگویند آب رساناست...
پس شاید زیرباران به تو رسیدم...!

                                  .......................................

بغض آخرین دیدارمان را پلک نمی زنم ، می ترسم دنیا را سیل ببرد !

                                 ........................................

پلک های مرطوب مرا باور کن
این باران نیست که میبارد
صدای خسته ی من است
که از چشمانم بیرون میریزد!!!

                               ........................................