بارالهی در تنهاترین تنهاییم تنها کسم

تنهای تنهایم گذاشت!بارالهی به حق

تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای

تنهایش نذار مواظب هردومون باش.