در عالم رفاقت محبت تقدیمت میکنم

تا در بیگانگی فردا فراموشم نکنی