یادتان باشد وقتی خور شید می درخشد

هر کسی میتواند دوستتان داشته باشد

در طوفان است که متوجه میشوید

که چه کسی به شما علاقه دارد