هرشب موهایم را شانه می کنم... صبح که از خواب بیدار می شوم.... موهایم پریشان است... من هرشب... خواب سر انگشتان تو را می بینم