هر گاه که دوست داری کسی همواره به یاد تو باشد

 

 

 

به یاد من باش که همواره به یاد تو هستم... 

 

 

 

                                                                         سوره "بقره "آیه152

 

 

ای دریابنده درماندگان! ای دردسوز دردمندان! و ای بزرگ نیک پردازان!

ای داننده هر چه نهان و ای زیبا پوشاننده هر آشکار وپنهان!

 

 

 

 تقدیم به تو خدای خوبم