چرا غمگینی؟:عاشق شدم

آیا عشق شیرین است؟:بله شیرین تر از زندگی

چرا تنهایی؟:ویژگی عاشقهاست

لذت تنهایی چیست؟:فکر به او و خاطرات او

چرا میروی؟:برای اینکه او رفت

دلت کجاست؟:پیش او

قلبت کجاست؟:او برده

پس حتما بی رحم بوده نه؟:نه اصلا

چرا؟:چون باز هم او را می پرستم....!