آرزویم اینست

نرود اشک در چشم تو هرگز, مگر از شوق زیاد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز

و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی

عاشق آن که تو را میخواهد

و به لبخند تو از خویش رها میگردد

و تو را دوست بدارد به همان اندازه

که دلت میخواهد