سوره عشق ...

خدایا ... نام سوره ای به نام عشق در قرآن خالی ست که این گونه آغاز شود، قسم به روزی که دلت را می شکنند وجز خدایت مرهمی نخواهی یافت... (دکترشریعتی)