تنها یک خداحافظی

           بی دلیل ، دل

                تمام سلام هایم را  

                                        شکست !