به یادگار ساعتی بر دست تو بسته ام....


                   که یادت نرود!!


چقدر زمان برد عاشقیمان ،زمانش را به

 

                 خاطر داشته باش