انقد تو رو دوست دارم که هیچ کسی, کسی رو اینجوری دوست نداشت

انقد برات میمیرم قد یه دنیا خوبی قد هزار تا ستاره

بی تو دلم میگیره وقتی تنها میشم کارم انتظار

انقد تو رو دوست دارم که هیچ کسی, کسی رو اینجوری دوست نداشت

وقتی نگاهم میکنی قشنگیاتو دوست دارم

حالت معصوم چشات, آه رنگ نگاتو دوست دارم

وقتی صداتو میشنوم دلم برات پر میزنه

ترس یه روز ندیدنت غم بزرگ قلبمه

انقد تو رو دوست دارم, انقد تو رو دوست دارم

انقد تو رو دوست دارم که هیچ کسی, کسی رو اینجوری دوست نداشت

انقد برات میمیرم قد یه دنیا خوبی, قد هزار تا ستاره

بی تو دلم میگیره وقتی تنها میشم کارم انتظار

انقد تو رو دوست دارم که هیچ کسی, کسی رو اینجوری دوست نداشت

وقتی نگاهم میکنی قشنگیاتو دوست دارم

حالت معصوم چشات آه رنگ نگاتو دوست دارم

وقتی صداتو میشنوم, دلم برات پر میزنه

ترس یه روز ندیدنت غم بزرگ قلبمه

انقد تو رو دوست دارم, انقد تو رو دوست دارم