ما بدهکاریم به یکدیگر


و به تمام ” دوستت دارم” های ناگفته ای


که پشت دیوار غرورمان ماند


و آنها را بلعیدیم


تا نشان دهیم که منطقی هستیم