دیالوگ شعر زیبا از شهاب حسینی در فیلم مدارصفر درجه واقعا زیبا از پل الوار شاعر فرانسوی

تو را

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که محو شد و هیچ وقت نشکفت دوست میدارم

تو را به خاطر خاطره ها دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم

تو را برای عطر نان گرم و برفی که آب می شود

 دوست می دارم

تو را به خاطر لاله های وحشی

به خاطر گونه های زرین آفتاب گردان

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تو را برای لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شیرین خاطره ها دوست میدارم

اندازه قطرات باران، ستاره های آسمان دوست میدارم

تو را به اندازه خودت، اندازه قلب پاکت دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم

تو را بجای همه روزگارانی که نمیزیسته ام... دوست میدارم

و برای نخستین گلها

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

پل الوار شاعر فرانسوی