آغاز کلام به نام او .


و به یاد کسانی که دوستشان داریم و نمی دانند


و آنانی که دوستمان دارند و نمی دانیم

سخنم از آن تمامی دوستانی ست که غبار روزگار زنگاری بر آیینه قلبشان کشیده است