دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ

نامش هرگز ننهم دل که به آن گویم سنگ