متن آهنگ "بزن زیر گریه" از رضا شیری بسیار آهنگ زیباییه


نذار امشبم با یه بغض سر بشه بزن زیر گریه چشات تر بشه

بذار چشمات و خیلی آروم رو هم بزن زیر گریه سبک شی یه کم

یه امشب غرور و بذارش کنار اگه ابری هستی با لذت ببار
هنوزم اگه عاشقش هستی که نریز غصه ها تو تو قلبت دیگه

غرورت نذار دیگه خستت کنه اگه نیست باید دل شکستت کنه
نمی تونی پنهون کنی داغونی نمی تونی یادش نباشی به این آسونی

هنوز عاشقی و دوسش داری تو نشونش بده اشکای جاری تو
نمی تونی پنهون کنی داغونی نمی تونی یادش نباشی به این آسونی

نذار امشبم با یه بغض سر بشه بزن زیر گریه چشات تر بشه
بذار چشمات و خیلی آروم رو هم بزن زیر گریه سبک شی یه کم

یه امشب غرور و بذارش کنار اگه ابری هستی با لذت ببار
هنوزم اگه عاشقش هستی که نریز غصه ها تو تو قلبت دیگه

غرورت نذار دیگه خستت کنه اگه نیست باید دل شکستت کنه
نمی تونی پنهون کنی داغونی نمی تونی یادش نباشی به این آسونی

هنوز عاشقی و دوسش داری تو نشونش بده اشکای جاری تو
نمی تونی پنهون کنی داغونی نمی تونی یادش نباشی به این آسونی