ای غصه مرا دار زدی خسته نباشی


آتش به شب تار زدی خسته نباشی


ای غصه دمت گرم که در لحظه ی شادی


با رگ رگ من تار زدی خسته نباشی . . .