مینویسم برای دل بی گناهم که مقصر نبود

✔مینویسم برای دلی که هرگز دوست نداشت شکست راتجربه کند✔

✔مینویسم برای دلی که هرگز نمیخواست عذاب بکشد✔

✔مینویسم برای دلی که هرگز فکرنمیکرد یه زمانی عاشق شود✔

✔مینویسم برای دلی که هرگز فکرنمیکرد یه روزی به معشوق خودش علاقه شدید قلبی پیداکند✔

✔مینویسم برای دلی که هرگز فکر نمیکرد اگر زمانی عاشق شد اورا ازدست دهد✔

✔مینویسم برای دلی که احساس نمیکرد چون همیشه درزندگیش موفق یه زمانی تمام زندگیش برابر با تمام

شقاوت دنیا شود✔

✔مینویسم برای دلی که همیشه میگفت کاش همینگونه که خوشبخت هستم درزندگی با معشوق

خودنیزخوشبخت باشم✔

✔مینویسم برای دلی که روزی آن دوچشمان بهاریش دل یکی راگرفت✔

✔مینویسم برای دلی که روزوشبش شده بود آن دل✔

✔مینویسم برای دلی که حتی زندگی بی اورا تصورنمیکرد

/ 1 نظر / 2 بازدید