حرفی...

 حرفی نیست

در سکوتم فریاد را نظاره کنید

فریاد در گلو خشکیده است

حرفی نیست

چشمان بی فروغ

به دنبال کوچکترین روزنه رهایی

زبان قاصر از بیان،حرفی نیست

.......................................

حکایت جالبیست که فراموش شدگان

فراموش کنندگان را هرگز

فراموش نمی کنند

................................

/ 0 نظر / 3 بازدید