نظر دبیران در مورد عشق

نظر دبیران در مورد عشق:

دبیر دینی:عشق یک موهبت الهی است

دبیر ورزش:عشق تنها توپی است که اوت نمی شود

دبیر شیمی:عشق تنها اسیدی است که به قلب صدمه نمی زند

دبیر اقتصاد:عشق تنها کالایی است که از خارج وارد نمی شود

دبیر ادبیات:عشق باید مانند عشق لیلی و مجنون محور نظامی داشته باشد

دبیر جغرافی:عشق از فراز کوه های آسیا تیری است که بر قلب می نشیند

دبیر زیست:عشق یک نوع بیماری است که میکروب آن از  چشم وارد می شود

/ 0 نظر / 3 بازدید