بلکه پر از احساســــــم ...

گریــــه شـــاید زبـــان ضـــعـف بـاشــد
شــاید خیلــی کـودکانــه
شــاید بـی غـرور ...
امــا هــر وقـت گونه هایـم خیــس می شود
مـی فـــهـمـــــم ؛
نــه ضعیفـم !!!
نــه یـک کودکـم !!!
بلکه پر از احساســــــم ...

/ 0 نظر / 3 بازدید