من چشم خورده ام در روز روز زندگانی ام…

مادربزرگ
گم کرده ام در هیاهوی شهر
آن نظر بند سبز را
که در کودکی بسته بودی به بازوی من
در اولین حمله ناگهانی تاتار عشق
خمره دلم
بر ایوان سنگ خورد
و سخت شکست
دستم به دست دوست ماند
پایم به پای راه رفت
من چشم خورده ام
من چشم خورده ام
  در روز روز زندگانی ام…
مادربزرگ …

/ 0 نظر / 3 بازدید