سخاوت

دختر بچه ای وارد بستنی فروشی شد و پشت میزی نشست. پیشخدمت یک

لیوان آب برایش آورد. دختر بچه پرسید: یک بستنی میوه ای چند است؟

پیشخدمت پاسخ داد:  50 سنت. دختر بچه دستش را در جیبش برد و شروع

به شمردن کرد. بعد پرسید: یک بستنی ساده چند است؟ در همین حال,

تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی بودند و پیشخدمت با عصبانیت پاسخ

داد: 35 سنت. دختر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت: لطفا یک بستنی

ساده. پیشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود رفت. دخترک نیز بعد از

خوردن بستنی پول را به صندوق پرداخت و رفت. وقتی پیش خدمت بازگشت

از آنچه دید شوکه شد. آنجا در کنار ظرف خالی بستنی, 2سکه 5سنتی

و 5 سکه 1سنتی گذاشته بود. برای انعام پیشخدمت.

/ 0 نظر / 3 بازدید